top of page

Gas Turbine and Steam Turbine Insulation

Removable Steam & Turbine insulation

ฉนวนความร้อนแบบถอดได้ (Removable Insulation Jacket for Turbine & Steam) Centrotec เป็นผู้นำเข้าสินค้าในกลุ่มฉนวนความร้อนเข้ามาโดยตรง ทำให้สามารถผลิตชิ้นงานฉนวนหุ้ม turbine หรือชิ้นงานฉนวน Insulation Pillow ราคาไม่แพง และมีคุณภาพสูง

Turbine คือส่วนสำคัญของกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า และเป็นจุดที่มีอุณหภูมิสูงสุด อีกทั้งยังเป็นจุดที่มีการสูญเสียความร้อนและพลังงานออกไปเยอะที่สุด
ดังนั้นเมื่อมีฉนวนความร้อนมาเป็นตัวช่วย จึงเกิดประโยชน์ทั้งในด้านการประหยัดพลังงาน ประสิทธิภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้า และความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน

ทางบริษัทรับเหมางานหุ้มฉนวนโรงไฟฟ้า, หุ้ม turbine ให้กับโรงไฟฟ้าในเขตจังหวัดสมุทรปราการ, สมุทรสาคร, นนทบุรี, ปทุมธานี, สระบุรี, ชลบุรี รวมทั้งโรงไฟฟ้าในในภาคต่างๆ ทั่วประเทศ บริษัท เซนโทรเทค จำกัด 237/51-52 ถนนพหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 Tel. 036 - 222 822

ลักษณะของชิ้นงาน Insulation Jacket ที่ใช้กับงานหุ้มฉนวน Turbine ของโรงไฟฟ้า

  • ชั้นในสุด หรือชั้นที่ต้องสัมผัสกับความร้อนโดยตรงจะใช้ผ้าซิลิก้า Silica Cloth (Max Working Temp 1,000 C)

  • ชั้นกลาง หรือชั้นที่ต้องเป็นฉนวนกันความร้อน จะใช้ฉนวนใยแก้ว เซรามิคส์ไฟเบอร์หรือ Ceramic Fiber Blanket ( Max Working Temp 1,260 C) ที่ความหนาตั้งแต่ 1-2 นิ้ว

  • ชั้นนอกสุด เป็นชั้นที่มองเห็นได้เนื่องจากอยู่ด้านนอกสุด จะสามารถใช้เป็นผ้าซิลิก้า Silica Cloth หรือ ผ้าไฟเบอร์กลาสเคลือบซิลิโคน Silicone Coated Fiberglass ( Max Working Temp 550 C) ตามที่ทางลูกค้าเลือกใช้งาน

ก่อน

หลัง

bottom of page